6983147869 6977905338 Κόνιτσα Ιωάννινα gregbag1000@yahoo.gr